Monographs on Australian Lepidoptera Series
 

  Elachistine Moths of Australia
(Lepidoptera: Gelechioidea: Elachistidae)

  Olethreutine Moths of Australia
(Lepidoptera: Tortricidae)

  Splendid Ghost Moths and Their Allies
A Revision of Australian Abantiades, Oncopera, Aenetus, Archaeoaenetus and Zelotypia (Hepialidae)